Política de privacitat

NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

RENDÉ MASDÉU conscient de la importància de garantir el dret a la intimitat i protecció de dades dels usuaris, i en aquest sentit, en compliment del que preveu el Reglament general de protecció de dades (EU) 2016/679 (RGPD), així com en compliment de la normativa nacional aplicable en matèria de protecció de dades, informa a continuació sobre els tractaments de dades de caràcter personal a través del present lloc web.

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Jordi Roig Josa (RENDÉ MASDÉU)

 • Responsable del tractament: Jordi Roig Rendé
 • NIF: 43683961S
 • Adreça: C. Pau Casals, 2 L’Espluga de Francolí(Tarragona) 43440
 • Adreça correu electrònic: botiga@rendemasdeu.cat
 • Web: rendemasdeu.cat

TRACTAMENTS REALITZATS A TRAVÉS DEL LLOC WEB I PLATAFORMA PER A LA GESTIÓ ONLINE DE LES COMANDES

L’acceptació a la Política de privacitat suposa la declaració del seu consentiment per a que RENDÉ MASDÉU, pugui remetre-li comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a RENDÉ MASDÉU, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic botiga@rendemasdeu.cat , manifestant la seva voluntat.

RENDÉ MASDÉU no transmet, ven, transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, excepte en els casos següents: que sigui requerit per Llei, que sigui necessari a efectes contractuals o que vostè hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho.

L’usuari s’haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de manera que correspongui, a cada moment, a la seva situació actual.

El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l’usuari es realitzarà per RENDÉ MASDÉU, amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

Quan l’usuari facilita les seves dades a través dels diferents canals disponibles són recopilades i emmagatzemats per RENDÉ MASDÉU per a les següents finalitats:

Formulari comandes

Ús de la plataforma per a la gestió online

A través d’aquest formulari electrònic es demanen les dades de nom i cognoms, telèfon, població, província, adreça postal i almenys, una adreça de correu electrònic, que serà la via principal de comunicació amb els usuaris, per tal de formalitzar la comanda.

Així mateix a través de la plataforma, l’adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari s’inclourà en la llista de distribució d’informació a través de la qual s’informa d’activitats i productes que gestiona, organitza, promou o participa RENDÉ MASDÉU així com de temes purament administratius. Es sol·licita el consentiment informat a través d’una acció positiva i lectura de la present Política de Privacitat.

Finalitat del tractament

Gestionar les comandes, cobrament i lliurament, difusió, comunicació i xarxes socials.

Legitimació

Les dades de caràcter personal són obligatòries per tramitar la comanda. Tractem les dades de caràcter personal sota la base legal de:

 • Consentiment Drets d’imatge
 • La necessitat del tractament per a les finalitats de RENDÉ MASDÉU per a cada eina descrita a aquest document

L’usuari te dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris

Organitzacions o persones directament relacionades amb la finalitat del responsable. Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals. Entitats asseguradores.

No es transferiran fora de la Unió Europea ni a tercers, excepte els esmentats.

Termini de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per part de l’interessat.

Podrà exercir els seus drets en qualsevol moment.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat competent, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://sedeagpd.gob.es o per mitjans no electrònic.

Formulari Contacte

A través d’aquest formulari electrònic es demanen les dades mínimes necessàries per identificar a l’usuari i facilitar la comunicació.

Finalitat del tractament

Contestar a les sol·licituds d’informació dels usuaris, així com la comunicació d’informació, difusió i publicacions sobre les activitats gestionades per la empresa i temes d’interès.

Legitimació

Les dades de caràcter personal són obligatòries per tramitar la sol·licitud del formulari de contacte.

La base legal per al tractament és l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials.

L’usuari te dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea.

Termini de conservació de les dades

Una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat competent, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://sedeagpd.gob.es o per mitjans no electrònic.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades remeses, exonorant a la empresa de qualsevol responsabilitat referent a això.

L’usuari ha de garantir i respondre, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

RENDÉ MASDÉU  es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a RENDÉ MASDÉU  estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a RENDÉ MASDÉU  està tractant dades personals que els concerneixen o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament seran conservats per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les dades. RENDÉ MASDÉU  farà arribar a la persona interessada les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. RENDÉ MASDÉU  deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades cirscumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. RENDÉ MASDÉU  deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a l’exercici dels drets de l’interessat es posa a la seva disposició la Sol·licitud d’exercici dels drets al tractament de dades personals adreçada a RENDÉ MASDÉU  a la Ctra. N-240 km 39,5 de l’Espluga de Francolí 43440, o per correu electrònic a botiga@rendemasdeu.cat acompanyat de fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d’exercir-se per correu electrònic haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.

En els casos en què consideri que durant el tractament de dades per part de RENDÉ MASDÉU  s’han vulnerat els drets en matèria de protecció de dades de l’interessat, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, l’usuari pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent.

CESSIO DE INFORMACIÓ PERSONAL A TERCERS

Les dades personals no seran cedides a tercers sense una declaració de consentiment informat, ni es transferiran fora de la Unió Europea.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de RENDÉ MASDÉU  en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

L’usuari del lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s’obliga a utilitzar-ho de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

RENDÉ MASDÉU  es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En tal cas, RENDÉ MASDÉU  comunicarà al lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

X